ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561

เนื่องด้วย ในปัจจุบันสถิติการเกิดอัคคีภัยในนิคมอุสาหกรรมมีจำนวนสูงเพิ่มขึ้นมาก และเหตุการณ์แต่ละครั้งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและอาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิต ในบางสถานการณ์ไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561

ดังนั้น บริษัท. เค. ดับบลิว เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท. เค. ดับบลิว เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  เกี่ยวกับ  การอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร  ประเภทของเพลิงไหม้  การใช้เครื่องมือดับเพลิงและสาธิตวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 บริษัท. เค. ดับบลิว เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในแต่ละฝ่ายในบริษัทฯ ได้มีความรู้และทักษะในการหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันตนเองในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังได้จัดการฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากจุดเกิดเหตุในกรณีต่างๆ ซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561

KWM ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณติยาภรณ์ วนโกสุม กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และผู้บริหาร พนักงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมปลูกปะการัง หวังสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบแทนสังคม ในวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ หาดเตยงาม ค่ากรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

KWM ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

ตามโครงการ “CSR ปลูกปะการัง” ประจำปี 2561 เพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์รักษาสมดุลใต้ท้องทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังให้มีความสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนวปะการังของประเทศ สามารถดำรงสภาพและความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย โดยแนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาล รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ

KWM ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โลกร้อนและฝีมือมนุษย์ ส่งผลให้แนวปะการังของไทยถูกทำลายสมดุลทางธรรมชาติ และจำนวนแนวปะการังลดลงจนถึงขั้นวิกฤติ ทั้งนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น หากชาวประมงไม่มีกุ้ง หอย ปู ปลาให้จับแล้ว ชีวิตก็คงอยู่อย่างยากลำบาก ขาดรายได้ที่มั่นคง

KWM ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

KWM ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

ในนามของ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ขอเป็นจิตอาสาปลูกปะการัง จำนวน 65 กิ่ง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อรักษาท้องทะเลให้สวยงาม และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการจะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างบ้านให้สัตว์น้ำ และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ จึงถือว่าได้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอีกทางหนึ่ง

KWM ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

โครงการเก็บขยะริมชายหาดนภาธาราภิรมย์

บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพของชายหาดนภาธาราภิรมย์ ด้วยการจัดกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดนภาธาราภิรมย์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 06:30 – 13:30 น. ณ หาดนภาธาราภิรมย์ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี Read more