โครงสร้างองค์กรของบริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด ณ วันที่ 30 กันยาน 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ทุกประการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

นายเอกพันธ์ วนโกสุม

นายเอกพันธ์ วนโกสุม

ประธานกรรมการบริหาร
ดร. เสถียร นิลธวัช

ดร. เสถียร นิลธวัช

ประธานกรรมการ
นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม

นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม

กรรมการผู้จัดการ
นายอุกฤษณ์ วนโกสุม

นายอุกฤษณ์ วนโกสุม

รองกรรมการผู้จัดการ
นางพนตา ทองคำใส

นางพนตา ทองคำใส

กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายเสริมศักดิ์ วุฑฒิรักษ์

นายเสริมศักดิ์ วุฑฒิรักษ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ
นางสาวศรรวริศ อินทีวร

นางสาวศรรวริศ อินทีวร

กรรมการ