ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561

เนื่องด้วย ในปัจจุบันสถิติการเกิดอัคคีภัยในนิคมอุสาหกรรมมีจำนวนสูงเพิ่มขึ้นมาก และเหตุการณ์แต่ละครั้งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและอาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิต ในบางสถานการณ์ไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561

ดังนั้น บริษัท. เค. ดับบลิว เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท. เค. ดับบลิว เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  เกี่ยวกับ  การอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร  ประเภทของเพลิงไหม้  การใช้เครื่องมือดับเพลิงและสาธิตวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 บริษัท. เค. ดับบลิว เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในแต่ละฝ่ายในบริษัทฯ ได้มีความรู้และทักษะในการหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันตนเองในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังได้จัดการฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากจุดเกิดเหตุในกรณีต่างๆ ซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561