KWM ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณติยาภรณ์ วนโกสุม กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และผู้บริหาร พนักงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมปลูกปะการัง หวังสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบแทนสังคม ในวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ หาดเตยงาม ค่ากรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

KWM ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

ตามโครงการ “CSR ปลูกปะการัง” ประจำปี 2561 เพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์รักษาสมดุลใต้ท้องทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังให้มีความสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนวปะการังของประเทศ สามารถดำรงสภาพและความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย โดยแนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาล รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ

KWM ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โลกร้อนและฝีมือมนุษย์ ส่งผลให้แนวปะการังของไทยถูกทำลายสมดุลทางธรรมชาติ และจำนวนแนวปะการังลดลงจนถึงขั้นวิกฤติ ทั้งนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น หากชาวประมงไม่มีกุ้ง หอย ปู ปลาให้จับแล้ว ชีวิตก็คงอยู่อย่างยากลำบาก ขาดรายได้ที่มั่นคง

KWM ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

KWM ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

ในนามของ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ขอเป็นจิตอาสาปลูกปะการัง จำนวน 65 กิ่ง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อรักษาท้องทะเลให้สวยงาม และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการจะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างบ้านให้สัตว์น้ำ และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ จึงถือว่าได้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอีกทางหนึ่ง

KWM ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี